کفپوش لمینت گرین لایف -سلکت لاین کد رنگ GS 2123

  • کفپوش لمینت گرین لایف -سلکت لاین کد رنگ GS 2123

درباره این کد رنگ

کفپوش لمینت گرین لایف -سلکت لاین کد رنگ GS 2123

عرض

191mm

طول

1388mm

FINISH

T1

CLICK

2G Valinge

استاندارد

E1 AC4

ًضخامت

8mm

تاریخ
دسته بندی
سلکت لاین