فرم تحویل و نصب پارکت لمینت

مشخصات فروشنده :

مشخصات فاکتور :

مشخصات نصاب :

مشخصات محصول :

مشخصات مشتری :

تایید فروشنده :

پارکت ها تماما بصورت بسته بندی و بدون هرگونه آسیب، تحویل داده می شود.

تایید نصاب :

پارکت ها تماما بصورت بسته بندی سالم و بدون نقص بوده و با رعایت دستورالعمل ها و بدون ایراد نصب شد و آموزش های لازم به شرح ذکر شده در صفحه دوم این فرم به مصرف کننده داده شد.

تایید مشتری :

پارکت های لمینت مذکور با مشخصات فوق بطور کامل و بدون عیب و نقص خریداری و تحویل اینجانب گردید و بدون ایراد نصب شد و از مقررات نگهداری و نظافت آن آگاه شدم.